uvex grupas privātuma politika

Laipni lūdzam mūsu vietnē un pateicamies, ka interesējaties par mūsu uzņēmumu! Mēs, tas ir, UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG un tā meitas uzņēmumi (turpmāk kopā saukti par “uvex grupu”), uztveram jūsu personas datu aizsardzību nopietni. Mēs apstrādājam jūsu datus saskaņā ar piemērojamiem likumiem attiecībā uz personas datu aizsardzību, jo īpaši ES Vispārējo datu aizsardzības regulu (ES VDAR) un valstij specifiskiem īstenošanas likumiem, kas ir būtiski mums. Šī privātuma politika sniedz jums visaptverošu informāciju par jūsu personas datu apstrādi, ko veic uvex grupa, kā arī informāciju par jūsu tiesībām.

“Personas dati” ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu fizisku personu. Tas jo īpaši ietver jūsu vārdu, dzimšanas datumu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un IP adresi.

Anonīmi dati ir dati, kas neļauj izveidot nekādas saistības ar lietotāja identitāti.

1. Atbildīgā puse

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Firte
Vācija
Tālruņa Nr.: +49 (0)911 9736 0
E-pasta adrese: datenschutz@uvex.de
Mājaslapa: www.uvex.de

 

2. Datu aizsardzības kontaktpersona

Visu uvex grupas uzņēmumu, kuru galvenā mītne atrodas Vācijā, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ir šāda:

UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG
Würzburger Straße 181
90766 Firte
Vācija
Tālruņa Nr.: +49 (0)911 9736 0
E-pasta adrese: datenschutz@uvex.de
Mājaslapa: www.uvex.de

3. Jūsu kā datu subjekta tiesības

Vispirms mēs vēlamies jūs informēt par jūsu kā datu subjekta tiesībām. Šīs tiesības ir standartizētas ES VDAR pantos 15.–22. Tie attiecas uz:

 • piekļuves tiesībām (ES VDAR 15. pants);
 • dzēšanas tiesībām (ES VDAR 17. pants);
 • labošanas tiesībām (ES VDAR 16. pants);
 • datu pārnesamības tiesībām (ES VDAR 20. pants);
 • datu apstrādes ierobežošanas tiesībām (ES VDAR 18. pants);
 • tiesībām iebilst pret datu apstrādi (ES VDAR 21. pants).

Lai izmantotu šīs tiesības, lūdzu, rakstiet uz e-pasta adresi:  datenschutz@uvex.de.

Tas pats attiecas uz gadījumiem, ja jums ir jautājumi par datu apstrādi mūsu uzņēmumā vai ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

4. Tiesības iebilst

Saistībā ar tiesībām iebilst, lūdzu, ņemiet vērā:

Kad mēs apstrādājam jūsu personas datus tiešās reklāmas nolūkā, jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret šo datu apstrādi, nenorādot iemeslus. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ja tā ir saistīta ar tiešo reklāmu.

Ja jūs iebilstat pret apstrādi tiešās reklāmas nolūkos, mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus šiem nolūkiem. Jūs varat iebilst, bez maksas nosūtot ziņojumu, kam nav jābūt noformētam noteiktā veidā; vēlams to nosūtīt uz e-pasta adresi: datenschutz@uvex.de.

Gadījumā, ja mēs apstrādājam jūsu datus, lai aizsargātu likumīgās intereses, jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šo apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas izriet no jūsu konkrētās situācijas; tas attiecas arī uz profilēšanu, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

Tad mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, ja vien mēs nevaram pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši iemesli, kas saistīti ar aizsardzību, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai apstrāde kalpo juridisku prasību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

5. Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Apstrādājot jūsu personas datus, tiek ievēroti ES VDAR noteikumi un visi citi piemērojamie datu aizsardzības noteikumi.

Datu apstrādes juridiskais pamats ir jo īpaši izsecināms no ES VDAR 6. panta.

Mēs izmantojam jūsu datus uzņēmējdarbības potenciālo klientu ģenerēšanai, līgumisko un juridisko saistību izpildei, līguma izpildei, produktu un pakalpojumu piedāvāšanai un klientu attiecību stiprināšanai, kas var ietvert arī mārketinga un tiešās reklāmas analīzi.

Jūsu piekrišanai datu apstrādei var būt nepieciešama atļauja saskaņā ar datu aizsardzības likumiem. Pirms jūs sniedzat piekrišanu, mēs jūs informēsim par datu apstrādes mērķi un jūsu tiesībām atsaukt savu piekrišanu.

Ja piekrišana attiecas arī uz īpašu kategoriju personas datu apstrādi, mēs to skaidri jums norādīsim piekrišanas paziņojumā. Īpašu kategoriju personas datu apstrāde saskaņā ar ES VDAR 9. pantu notiks tikai tad, ja to pieprasa likums un nav pamata uzskatīt, ka jūsu interese aizsargāt datus ar datu apstrādes izslēgšanu to ignorē.

Dažos gadījumos jūsu datu apstrāde ir balstīta arī uz likumīgām interesēm saskaņā ar ES VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Saskaņā ar šo apakšpunktu datu apstrāde notiek tikai tad, ja tā kalpo mūsu pašu likumīgo vai trešo personu likumīgo interešu aizsardzībai un ja interešu līdzsvarošana nav novedusi pie tā, ka jūsu intereses, pamattiesības un pamatbrīvības to ignorē.

6. Nodošana trešajām pusēm

Mēs nodosim jūsu datus trešajām personām tikai saskaņā ar tiesību aktiem vai ar atbilstošu piekrišanu. Citādi mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām, ja vien mums nav juridiska pienākuma to darīt (piemēram, izpaušana ārējām struktūrām: uzraudzības iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm u.taml.).

7. Datu saņēmēji / Datu saņēmēju kategorijas

Mūsu uzņēmums nodrošina, ka jūsu datus saņem tikai tie cilvēki, kuriem jūsu dati ir nepieciešami, lai izpildītu līgumiskās un juridiskās saistības.

Atsevišķos gadījumos mums var būt nepieciešams nodot jūsu datus arī grupas uzņēmumiem, piemēram, ja jūs piesakāties uz vakanci, kuru izsludina grupas uzņēmums, izmantojot mūsu centrālo pretendentu portālu.

Dažos gadījumos pakalpojumu sniedzēji palīdz mūsu nodaļām to uzdevumu izpildē. Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem nepieciešamie līgumi ir noslēgti ar visiem pakalpojumu sniedzējiem.

8. Nodošana trešajām valstīm / nodoms nodot trešajām valstīm

Datu nodošana trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas) notiek tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei vai ir noteikts ar likumu, vai, ja esat mums tam devis piekrišanu.

Mēs nododam jūsu personas datus pakalpojumu sniedzējiem un grupas uzņēmumiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, proti, Šveicē un ASV.

Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem nepieciešamie līgumi ir noslēgti ar visiem pakalpojumu sniedzējiem.

9. Datu glabāšanas termiņš

Mēs glabājam jūsu datus, kamēr tie ir nepieciešami attiecīgajam apstrādes mērķim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daudzu glabāšanas prasību dēļ datus ir nepieciešams turpmāk uzglabāt. Tas jo īpaši attiecas uz glabāšanas pienākumiem saskaņā ar komerclikumiem vai nodokļu likumiem (piemēram, tirdzniecības kodeksu, nodokļu kodeksu u.c.). Līdzko vairāk nav pienākuma saglabāt datus, dati tiek regulāri izdzēsti pēc mērķa sasniegšanas.

Mēs varam uzglabāt datus arī tad, ja esat mums atļāvis to darīt vai ja rodas juridiski strīdi un mēs izmantojam pierādījumus ar likumu noteiktā ierobežota termiņa laikā, kas var būt līdz 30 gadiem; parastais ierobežotais termiņš ir trīs gadi.

10. Droša datu pārsūtīšana

Mēs veicam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai optimāli aizsargātu mūsu saglabātos datus no nejaušas vai apzinātas manipulācijas, nozaudēšanas, iznīcināšanas vai nepiederošu personu piekļuves. Drošības līmeņi tiek nepārtraukti pārskatīti un pielāgoti jaunajiem drošības standartiem sadarbībā ar drošības ekspertiem.

Datu apmaiņa no un uz mūsu vietni tiek veikta, izmantojot šifrēšanu. Mūsu vietnei mēs piedāvājam HTTPS pārsūtīšanas protokolu, izmantojot attiecīgi jaunākos šifrēšanas protokolus.

Turklāt mēs saviem lietotājiem piedāvājam satura šifrēšanu kontaktu veidlapām un darba pieteikumiem.

Ir iespējams izmantot arī alternatīvus sakaru kanālus (piemēram, parastos pasta pakalpojumus).

11. Pienākums sniegt datus

Dažādi personas dati ir nepieciešami, lai izveidotu, izpildītu un izbeigtu līgumu un izpildītu saistītās līgumiskās un juridiskās saistības. Tas attiecas arī uz mūsu vietnes izmantošanu un dažādajām funkcijām, ko tā piedāvā.

Dažos gadījumos dati ir jāapkopo vai jāatļauj pieeja saskaņā ar tiesību aktiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nav iespējams apstrādāt jūsu pieprasījumu vai izpildīt pamata līgumu, ja šie dati nav sniegti.

12. Datu kategorijas, avoti un izcelsme

Attiecīgais konteksts nosaka, kādus datus mēs apstrādājam: Tas ir atkarīgs, piemēram, no tā, vai jūs aizpildāt pasūtījumu tiešsaistē vai ievadāt vaicājumu mūsu kontaktu formā, piesakāties pie mums darbā vai iesniedzat sūdzību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka informāciju mēs varam ievākt arī atsevišķi īpašām apstrādes situācijām piemērotās vietās, piemēram, pieteikuma dokumentu augšupielāde vai vaicājuma iesniegšana, izmantojot kontakta veidlapu.

12.1. Kad jūs apmeklējat mūsu vietni, mēs ievācam un apstrādājam šādus datus:

 

 • interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums;
 • informācija par tīmekļa vietni, no kuras jūs mūs apmeklējāt (tā sauktais novirzītājs);
 • izmantotā tīmekļa pārlūkprogramma un operētājsistēma;
 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja piešķirtā IP adrese;
 • pieprasītie faili, pārsūtīto datu apjoms, lejupielādes/failu eksportēšana;
 • informācija (ieskaitot datumu un laiku) par lapām, kuras esat apskatījis mūsu vietnē;
 • tehniskās drošības (īpaši aizsardzības dēļ pret uzlaušanas mēģinājumiem mūsu tīmekļa serverī) apsvērumu dēļ šie dati tiek glabāti saskaņā ar ES VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

12.2. Kad jūs sazināties ar mums, mēs ievācam un apstrādājam šādus datus

Mūsu vietnē ir izveidota kontakta veidlapa, kuru var izmantot elektronisko kontaktu vajadzībām. Ja jūs rakstāt mums, izmantojot kontakta veidlapu, mēs apstrādāsim jūsu kontaktinformācijas formā norādītos datus, lai ar jums sazinātos un atbildētu uz jūsu jautājumiem un pieprasījumiem.

Izmantojot kontaktu veidlapu, mēs ievācam šādus datus:

 • pieprasījuma būtība;
 • pieprasījuma saturs;
 • uzņēmums un, iespējams, darbinieku skaits;
 • amats;
 • uzvārds, vārds;
 • kontakta dati.

Šeit tiek ievērots datu minimizēšanas un izvairīšanās no datiem princips, kas nozīmē, ka jums ir jāsniedz tikai tie dati, kas mums absolūti nepieciešami, lai sazinātos ar jums (nepieciešamā informācija). Tie ir pieprasījuma būtība, pieprasījuma saturs, jūsu uzvārds un vārds, kā arī jūsu e-pasta adrese. Šī nepieciešamā informācija ir atzīmēta ar zvaigznīti (*).

Turklāt jūsu IP adrese tiek apstrādāta tehnisku iemeslu dēļ un juridiskas aizsardzības nolūkos. Visi pārējie datu lauki ir brīvprātīgi un tos var aizpildīt pēc izvēles (piemēram, lai saņemtu individuālu atbildi uz jūsu jautājumiem).

Mēs veicam piemērotus drošības pasākumus, lai pēc iespējas labāk aizsargātu jūsu datu drošību un konfidencialitāti. Jūsu pieprasījums mums tiek nosūtīts šifrētā formā.

Ja sazināties ar mums pa e-pastu, mēs apstrādāsim personas datus, kurus jūs mums paziņojāt e-pastā, tikai jūsu pieprasījuma apstrādes nolūkos. Ja saziņai ar mums neizmantojat piedāvātās veidlapas, turpmāka datu vākšana nenotiks.

12.3. Reģistrācijas procesā mēs apstrādājam šādus datus:

 

Mūsu vietnē piedāvājam lietotājiem iespēju reģistrēties un procesa laikā sniegt personas datus.

Tādējādi mēs ievācam šādus datus:

 • amats;
 • uzvārds, vārds;
 • dzimšanas datums;
 • piegādes adrese;
 • norēķinu adrese;
 • klienta numurs;
 • PVN ID;
 • rūpniecības darbinieku skaits;
 • kontakta partnera dati;
 • e-pasta adrese.

Tādējādi reģistrācija ir nepieciešama vai iespējama vai nu līguma izpildei (izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu) ar jums, vai arī pirmslīguma pasākumu veikšanai, ja tiek nodrošināta arī viesa piekļuve.

Šeit tiek ievērots datu minimizēšanas un izvairīšanās no datiem princips, jo tikai reģistrācijai nepieciešamie dati tiek atzīmēti ar zvaigznīti (*) kā obligātie lauki. Tie ir, piemēram, e-pasta adrese un parole, iekļaujot paroles atkārtošanu.

Lai veiktu pasūtījumu mūsu tiešsaistes veikalā, piegādei papildus ir nepieciešama informācija par rēķina adresi (nosaukums, vārds, uzvārds un adrese). Ja piegādes adrese atšķiras no rēķina adreses, iepriekš minētā informācija jāsniedz arī par piegādes adresi.

Reģistrējoties mūsu vietnē, papildus tiek saglabāta lietotāja IP adrese, reģistrācijas datums un laiks (tehniskie fona dati). Noklikšķinot uz pogas “Reģistrēties tūlīt”, jūs piekrītat savu datu apstrādei.

Lūdzu, ņemiet vērā: Jūsu piešķirto paroli mēs glabājam šifrētā formā. Mūsu uzņēmuma darbinieki nevar izlasīt šo paroli. Tādēļ viņi nevar jums sniegt nekādu informāciju, ja esat aizmirsis paroli.

Šajā gadījumā izmantojiet funkciju ‘Aizmirsu paroli’, ar kuru automātiski izveidotā jaunā parole tiek nosūtīta jums pa e-pastu. Neviens darbinieks nav pilnvarots pieprasīt jūsu paroli pa tālruni vai rakstiski. Tāpēc, lūdzu, nekad nenorādiet savu paroli, ja saņemat šādus pieprasījumus.

Pabeidzot reģistrācijas procesu, jūsu dati tiek glabāti pie mums, lai izmantotu aizsargāto klientu zonu. Tiklīdz jūs piesakāties mūsu vietnē ar e-pasta adresi kā lietotājvārdu un paroli, šie dati ir pieejami darbībām, kuras jūs veicāt mūsu vietnē (piemēram, pasūtījumiem mūsu tiešsaistes veikalā). Pasūtījumus var izsekot pasūtījumu vēstures sadaļā. Šeit varat norādīt izmaiņas norēķinu vai piegādes adresē.

Reģistrētās personas var pašas veikt norēķinu vai piegādes adreses izmaiņas/labojumus pasūtījumu vēsturē. Arī mūsu klientu serviss labprāt veiks izmaiņas/labojumus, ja sazināsieties ar viņiem. Protams, jūs varat arī pārtraukt vai izdzēst reģistrāciju vai klienta kontu. Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

12.4. Reģistrācija, izmantojot Facebook Connect

Tā vietā, lai tieši reģistrētos mūsu vietnē, jūs varat reģistrēties, izmantojot Facebook Connect. Pakalpojuma sniedzējs ir Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublina 2, Īrija.

Ja jūs nolemjat reģistrēties, izmantojot Facebook Connect un noklikšķiniet uz pogas ‘Pieteikties ar Facebook’ / ‘Pievienoties ar Facebook’, jūs automātiski tiksiet novirzīts uz Facebook platformu. Tur jūs varat pieteikties, izmantojot savus lietotāja datus. Izmantojot šo iespēju, jūsu Facebook profils tiek saistīts ar mūsu vietni un mūsu pakalpojumiem. Izmantojot šo sasaisti, mēs saņemam piekļuvi jūsu datiem, ko glabā Facebook. Pirmkārt, tie ir:

 • tehniskais identifikators (Facebook ID);
 • fona foto;
 • pilns vārds;
 • vecuma diapazons;
 • saite uz profilu;
 • dzimums;
 • laika zona;
 • izmantotā valoda;
 • profila foto;
 • laika zīmogs, kas norāda, kad profils pēdējo reizi tika atjaunināts;
 • verifikācijas statuss;
 • e-pasta adrese.

Avots: developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions

No šīs informācijas mēs izmantojam šādus datus, lai izveidotu, nodrošinātu un personalizētu jūsu kontu:

 • vārds
 • uzvārds
 • e-pasta adrese
 • tehniskais identifikators (Facebook ID)

Papildinformāciju varat atrast Facebook pakalpojumu sniegšanas noteikumos un Facebook datu politikā.
Jūs tos varat atrast vietnē:

www.facebook.com/about/privacy un www.facebook.com/legal/terms/.


Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem pieprasītais līgums ir noslēgts ar pakalpojumu sniedzēju.

12.5. Tiešsaistes pieteikumiem mēs ievācam un apstrādājam šādus datus:

Paldies par jūsu interesi strādāt uvex grupā! Mēs zinām, cik svarīgi ir jūsu dati, un apstrādājam personas datus, kurus iesniedzat mums pieteikuma veidlapā, tikai ar nolūku efektīvi un pareizi pabeigt pieteikšanās procesu un saziņas nolūkos pieteikšanās procesa ietvaros. Dati netiek nodoti trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

Jums tiek lūgts pieteikuma veidlapā norādīt personas datus. Tādējādi tiek ievākti šādi dati:

 • amats;
 • akadēmiskais/profesionālais/darba nosaukums
 • uzvārds, vārds;
 • adrese;
 • kontakta dati;
 • dzimšanas datums;
 • vēlamā pozīcija vai darbība;
 • pieteikšanās video (ja vēlaties);
 • vēlamais atalgojums;
 • pieejamība;
 • informācija par to, kā uzzinājāt par uvex grupu;
 • dokumenti, kurus augšupielādējat portālā (piemēram, pieteikuma vēstule, CV).
 • Turklāt mēs izmantojam datus, kurus esam ar atļauju ieguvuši no publiski pieejamiem failu katalogiem (piemēram, profesionālajiem tīkliem).

Mēs ievērojam datu minimizēšanas un izvairīšanās no datiem principu, jo jums ir jāsniedz tikai tie dati, kas mums ir nepieciešami, lai pilnībā pārskatītu jūsu pieteikuma dokumentus (nepieciešamo informāciju). Tie ir: nosaukums, vārds un uzvārds, kontaktinformācija, vēlamā pozīcija vai darbība, informācija par to, kā uzzinājāt par uvex grupu, pieteikuma vēstule un CV. Šī nepieciešamā informācija ir atzīmēta ar zvaigznīti (*). Jūsu IP adrese tiek apstrādāta tehnisku iemeslu dēļ un juridiskas aizsardzības nolūkos.

Bez šiem datiem mēs diemžēl nevaram pārskatīt jūsu pieteikuma dokumentus, tāpēc mūsu pieteikumu sistēma neļaus augšupielādēt pieteikuma dokumentus. Jums, protams, ir iespēja iesniegt brīvprātīgu informāciju pieteikuma veidlapā.

Mēs veicam piemērotus drošības pasākumus, lai pēc iespējas labāk aizsargātu jūsu datu drošību un konfidencialitāti. Jūsu pieteikuma dokumentus mums šifrētā veidā nosūta mūsu pieteikumu sistēma.

Mēs glabājam jūsu datus iepriekš minētajiem mērķiem, līdz pieteikšanās process ir pabeigts un attiecīgie informācijas glabāšanas laika periodi ir pagājuši – līdz sešiem mēnešiem pēc lēmuma saņemšanas. Tomēr jums ir iespēja saglabāt jūsu pieteikuma dokumentus uz ilgāku laiku un pārbaudīt tos ar citām vakancēm, kas atbilst jūsu profilam.

Lai to izdarītu, mums ir nepieciešama jūsu piekrišana, kuru jūs varat mums dot, noklikšķinot uz izvēles rūtiņas pirms pieteikuma dokumentu augšupielādes. Šajā gadījumā mēs jūsu dokumentus saglabāsim 12 mēnešus. Protams, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu nākotnē, nenorādot iemeslus, zvanot mums uz telefona numuru +49 (0)911/9736 1573, nosūtot e-pastu uz recruiting@uvex.de, vai arī nosūtot vēstuli pa pastu uz UVEX WINTER HOLDING GmbH & Co. KG, Personalmanagement, Würzburger Str. 181, 90766 Firte (Fürth), Vācija.

12.6. Tiešsaistes pieteikumiem, izmantojot Xing, mēs apstrādājam arī šādus datus:

 

Alternatīvi, izmantojot mūsu tiešsaistes pieteikšanās portālu vai pārsūtot savu pieteikumu tieši pa e-pastu vai izmantojot pasta pakalpojumus, jums ir iespēja vērsties pie mums, izmantojot sociālo tīklu Xing, izmantojot tur saglabāto profilu.

Ja izmantojat šo opciju, tiks apstrādāti iepriekš 12.5. punktā norādītie dati:

Mēs vēlamies norādīt, ka turpmākos datus sociālais tīkls Xing var apstrādāt, pamatojoties uz paša Xing interesēm. Lai uzzinātu par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī par turpmāko datu apstrādi un izmantošanu, ko veic Xing, kā arī par jūsu saistītajām tiesībām un iestatīšanas iespējām savas privātās sfēras aizsardzībai, lūdzu, skatiet Xing privātuma politiku, kurai varat piekļūt, izmantojot sekojošo saiti: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

12.7. Informatīvajiem paziņojumiem mēs ievācam un apstrādājam šādus datus:

Jūs varat pieteikties bezmaksas informatīvajam paziņojumam mūsu vietnē.

Informatīvo paziņojumu reģistrācijas ietvaros tiek ievākti šādi dati:

 • uzvārds, vārds;
 • ‘Reģistrācija kā privātpersonai, biznesa klientam, dīlerim’ izvēle;
 • e-pasta adrese
 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja piešķirtā IP adrese;
 • iegultā izsekošanas pikseļa analīzes dati (informatīvā paziņojuma atvēršanas laiks, piekļūtās saites).

Informatīvā paziņojuma reģistrācijā norādītā e-pasta adrese un jūsu vārds tiek izmantots personalizētā informatīvā paziņojuma nosūtīšanai.

Šeit tiek ievērots datu minimizēšanas un izvairīšanās no datiem princips, jo kā obligātais lauks tiek atzīmēta tikai e-pasta adrese. Kad jūs piesakāties informatīvajam paziņojumam, jūsu IP adrese tiks apstrādāta tehnisku iemeslu dēļ un juridiskas aizsardzības nolūkos.

Informatīvo paziņojumu sūtīšanai pa e-pastu mēs izmantojam tā saukto dubultās izvēles procesu. Tas nozīmē, ka jūs saņemat reklāmu pa e-pastu tikai tad, ja iepriekš esat skaidri apstiprinājis, ka mums jāaktivizē informatīvā paziņojuma pakalpojums. Mēs to darām, nosūtot jums paziņojuma e-pastu un lūdzot apstiprināt, ka vēlaties saņemt mūsu informatīvo paziņojumu uz šo e-pasta adresi, noklikšķinot uz saites, kas atrodas šajā e-pastā.

Jūs, protams, jebkurā laikā varat pārtraukt parakstīšanos un tādējādi atsaukt savu piekrišanu, izmantojot informatīvajā paziņojumā norādīto atteikšanās iespēju. Turklāt jūs jebkurā laikā varat tieši anulēt informatīvo paziņojumu nosūtīšanu, izmantojot mūsu vietni.

Tā sauktais izsekošanas pikselis ir iestrādāts arī mūsu informatīvajā paziņojumā. Tas ir mazs grafisks attēls, kas ir integrēts tieši informatīvajā paziņojumā. Ar izsekošanas pikseļa palīdzību mēs varam statistiski reģistrēt informatīvā paziņojuma apskatīšanu un panākumus. Lai veiktu šo novērtēšanu, izmantojot izsekošanas pikseļus, tiek ievākti šādi dati:

 • informatīvā paziņojuma atvēršanas laiks;
 • saites, kas atvērtas caur informatīvo paziņojumu.

Izsekošanas pikseļa izmantošanas mērķis ir optimizēt informatīvo paziņojumu nosūtīšanu un pēc iespējas labāk pielāgot tā saturu lietotāju interesēm.

Ja piekrītat saņemt informatīvo paziņojumu, jūsu piekrišana attiecas arī uz izsekošanas pikseļa izmantošanu. Ja pārtraucat informatīvā paziņojuma saņemšanu, izmantojot anulēšanas saiti vai mūsu vietni, tiek dzēsti arī jūsu dati, kurus ir ievācis izsekošanas pikselis.

12.8. Tiešsaistes emuārā mēs ievācam un apstrādājam šādus datus:

Mūsu vietnē piedāvājam reģistrētiem lietotājiem iespēju atstāt komentārus par mūsu emuāra ierakstiem, kā arī atbildēt uz jau esošajiem komentāriem.

Tādējādi tiek ievākti šādi dati:

 • lietotāja komentārs;
 • komentāra laiks;
 • izvēlētais lietotājvārds vai vārds;
 • e-pasta adrese;
 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja piešķirtā IP adrese.

Saistībā ar to mēs vēlamies norādīt, ka komentāri mūsu emuārā katrā gadījumā tiek parādīti ar lietotāja izvēlēto lietotājvārdu (alias), kā arī ar ieraksta laiku.

Tādējādi IP adreses glabāšana kalpo uvex grupas tiesiskās aizsardzības mērķim gadījumā, ja komentārs pārkāpj trešo personu tiesības vai tiek ievietots nelegāls saturs.

Mēs nenodosim personas datus, kas savākti emuāra ietvaros, trešajām personām, ja vien tas nav vajadzīgs juridisku prasību dēļ vai, lai aizstāvētu vai aizsargātu uvex grupas juridiskās prasības.

13. Maksājumu sistēmas (ES VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), kredīta pārbaude (ES VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

Mūsu tiešsaistes veikalā jūs varat norēķināties ar rēķinu, kredītkarti, PayPal vai tiešo debetu (SEPA tiešā debeta process). Šim nolūkam tiek ievākti attiecīgie ar maksājumu saistītie dati, lai varētu veikt jūsu pasūtījumu un maksājumu apstrādi. Turklāt jūsu IP adrese tiek apstrādāta tehnisku iemeslu dēļ un juridiskas aizsardzības nolūkos.

Tiek ievērots datu minimizēšanas un izvairīšanās no datiem princips, jo jums ir jāsniedz tikai tie dati, kas mums ir absolūti nepieciešami, lai veiktu maksājumu apstrādi un tādējādi izpildītu līgumu, vai kurus mums ir likumīgi pienākums ievākt.

Bez šiem datiem mums diemžēl būs jānoraida līguma noslēgšana ar jums, jo tad mēs to nevarēsim izpildīt. 

Mūsu izvietotā maksājumu sistēma jūsu datu aizsargātai pārsūtīšanai izmanto SSL šifrēšanu. 

Piezīme par rēķinu apmaksu: Ja mūsu tiešsaistes veikalā izvēlaties maksājuma veidu ‘Rēķins’, mēs veicam kredīta pārbaudi. Šim nolūkam ar kredītspēju saistītie dati tiks iegūti no Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, kredītu birojiem vai kredītu apdrošināšanas sabiedrībām, lai noteiktu kredītspēju vai saistību nepildīšanas risku. 

Piezīme par kredītkaršu maksājumiem: Kā parasti maksājumiem ar kredītkarti, tiks pārbaudīta kredītkartes informācija.

Piezīme par PayPal: PayPal ir PayPal (Europe) S.à.r.l.uzņēmums et Cie, S.C.A.
22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburga. Ja pasūtīšanas procesa laikā mūsu tiešsaistes veikalā datu subjekts kā norēķinu iespēju izvēlas ‘PayPal’, datu subjekta dati automātiski tiks pārsūtīti uz PayPal. 

Izvēloties šo maksājuma iespēju, datu subjekts piekrīt pārsūtīt personas datus, kas nepieciešami maksājumu apstrādei. Personas dati, kas pārsūtīti PayPal, parasti ietver vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, IP adresi, tālruņa numuru, mobilā tālruņa numuru vai citus datus, kas nepieciešami maksājuma apstrādei. 

Šādi personas dati, kas saistīti ar attiecīgo pasūtījumu, ir nepieciešami arī pirkuma līguma noslēgšanai. Sīkāku informāciju par datu aizsardzību PayPal varat atrast vietnē: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en_DE  (tiesiskajai situācijai uz 25.05.2018.).

Piezīme par tiešā debeta procesu: Kā parasti ar tiešajiem debetiem, jūsu konta dati tiks ievākti, lai atbilstošo summu varētu debetēt no jūsu konta. 

14. Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana

Mēs neizmantojam pilnībā automatizētus apstrādes procesus, lai pieņemtu lēmumu.

15. Sīkdatnes (ES VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts)

Mūsu vietnē vairākās vietās tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes. Sīkdatnes palīdz padarīt mūsu piedāvājumu lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā un kurus saglabā jūsu pārlūkprogramma (lokāli uz jūsu cietā diska). 

Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (ES VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), mēs izmantojam tehniski nepieciešamās sīkdatnes, kas nepieciešamas vietnes darbībai un tās funkcionalitātes nodrošināšanai. Turklāt, pamatojoties arī uz mūsu likumīgajām interesēm, mēs izmantojam sīkdatnes, ar kuru palīdzību mūsu vietne tiek rādīta sagaidāmajā valodā, kas paredzēta jums, izmantojot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas standarta valodu un jūsu IP adresi.

Atkarībā no mērķa šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas (tā sauktās pastāvīgās sīkdatnes, piemēram, atteikšanās) pat pēc sesijas beigām vai tiek izdzēstas, kad pārlūks ir aizvērts (tā sauktās sesijas sīkdatnes – tās ir derīgas tikai pārlūka sesijai).

Papildus tam mēs ar jūsu piekrišanu iestatām arī citas sīkdatnes. Izmantojot šīs sīkdatnes, mēs varam analizēt, kā lietotāji izmanto mūsu vietnes. Tas ļauj mums veidot vietnes saturu atbilstoši apmeklētāju vajadzībām. Turklāt, izmantojot sīkdatnes, mums ir iespēja izmērīt konkrētas reklāmas efektivitāti un to ievietot, piemēram, atbilstoši lietotāju tematiskajām interesēm. Tā juridisko pamatu veido jūsu piekrišana (ES VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Ja esat šeit devis savu piekrišanu, jūs, protams, varat to jebkurā laikā atsaukt, nenorādot iemeslus, izmantojot atteikšanās funkciju saskaņā ar 23.2. punktu.

Lai kontrolētu dažādas šajā vietnē integrētās sīkdatnes un rīkus, mēs izmantojam Google Tag Manager no Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija (‘Google’). Google Tag Manager ļauj vietņu tagus pārvaldīt un aktivizēt, izmantojot saskarni. Google Tag Manager tādējādi ievieš tikai tīmekļa vietnē lietotos tagus un pats nevāc nekādus personas datus. Arī pats Google Tag Manager ierīcēs neievieto sīkdatnes. Tomēr Google Tag Manager neietekmē to, vai tā pārvaldītie tagi paši nenosaka sīkdatnes. Ja deaktivizēšana tiek veikta domēna vai sīkdatnes līmenī, tas paliek spēkā visiem izsekošanas tagiem, kas tiek ieviesti, izmantojot Google Tag Manager.

Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes automātiski. Protams, jūs varat arī manuāli atspējot, ierobežot vai izdzēst sīkdatnes savā ierīcē, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus vai programmatūras palīdzību.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja deaktivizējat sīkdatņu iestatīšanu, noteiktos apstākļos var nebūt iespējas pilnībā izmantot visas mūsu vietnes funkcijas.

16. Lietotāju profilu izveide vai sīkdatņu izmantošana, kas nav tikai funkcionālas (ES VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Mēs savā vietnē izmantojam tālāk aprakstītos rīkus un pakalpojumus. Lietošanas juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, kuru jūs izteicāt, izmantojot piekrišanas reklāmkarogu, kas tiek parādīts, pirmo reizi apmeklējot mūsu vietni. Turpmākajos punktos varat atrast sīkāku informāciju par izmantotajiem rīkiem un pakalpojumiem. Jūs, protams, jebkurā laikā varat atsaukt savu piešķirto piekrišanu manuāli vai, izmantojot atbilstošu programmatūru, izdzēšot saglabāto piekrišanas sīkdatni savā tīmekļa pārlūkprogrammā un pēc tam atkārtoti ielādējot mūsu tīmekļa lapu vai noklikšķinot uz kādas no šīm atteikšanās saitēm, kas pievienotas individuālo rīku aprakstiem.

16.1. Facebook pielāgoto mērķauditoriju (‘apmeklētāju darbības pikseļi’) izmantošana

Šajā vietnē tiek izmantots ‘Facebook pixel’ no sociālā tīkla Facebook, kuru pārvalda Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina 2, Īrija 

Datu apstrāde balstās uz jūsu piekrišanas juridisko pamatu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. 

Ar Facebook pikseļa palīdzību Facebook, no vienas puses, var noteikt mūsu tiešsaistes piedāvājuma apmeklētājus kā mērķa grupu reklāmu parādīšanai (‘Facebook ads’). Mēs attiecīgi izmantojam Facebook pikseli, lai caur mums izvietotās Facebook reklāmas rādītu tikai tiem Facebook vai Instagram lietotājiem, kuri arī ir izrādījuši interesi par mūsu tiešsaistes piedāvājumu vai kuriem piemīt noteiktas īpašības (piemēram, interese par noteiktām tēmām vai produktiem, ko nosaka pēc apmeklētajām vietnēm), kuru mēs pārsūtām Facebook (“Pielāgotas mērķauditorijas”). 

Facebook pikselis ir tieši Facebook integrēts, kad tiek atvērtas mūsu tīmekļa lapas, un tas jūsu ierīcē var saglabāt tā saukto sīkdatni. Ja jūs jau esat pieteicies Facebook, kad atverat mūsu vietni vai piesakāties pēc tam, mūsu tiešsaistes piedāvājuma apmeklējums tiek atzīmēts jūsu profilā. Šo informāciju jūsu personai var piešķirt, izmantojot citu informāciju, kuru Facebook ir saglabājis par jums, piemēram, saistībā ar to, ka jums ir profils sociālajā tīklā Facebook

 

Ar Facebook pikseļa palīdzību mēs varam turpināt izsekot Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos, redzot, vai lietotāji pēc noklikšķināšanas uz Facebook reklāmas tika pārsūtīti uz mūsu vietni (‘Konversija’). 

Informāciju, kas ievākta, izmantojot pikseli vai sīkdatni, Facebook var papildus apkopot, un apkopoto informāciju Facebook var izmantot saviem ar reklāmu saistītajiem mērķiem, kā arī trešo personu reklāmas mērķiem. Tādējādi Facebook var, piemēram, secināt, ka jums ir noteiktas intereses, pamatojoties uz jūsu izvēlēto informāciju šajā vietnē, kā arī izmantot šo informāciju, lai reklamētu trešo personu piedāvājumus. Facebook var arī apvienot informāciju, kas ievākta, izmantojot pikseli vai sīkdatni, ar papildu informāciju, ko Facebook ir apkopojis par jums, izmantojot citas vietnes un/vai saistībā ar sociālā tīkla Facebook izmantošanu, lai profilu par jums varētu saglabāt vietnē Facebook Ireland Limited. Šo profilu var izmantot reklāmas vajadzībām.

Turklāt ar Facebook pikseļa palīdzību jūsu darbības vairākās lapās var izsekot arī pēc tam, kad esat apskatījis vai noklikšķinājis uz Facebook reklāmas. Šo procedūru izmanto, lai novērtētu Facebook reklāmu efektivitāti statistikas un tirgus izpētes nolūkos, un tā var veicināt turpmāko reklāmas pasākumu optimizāciju. 

Turklāt, lietojot Facebook pikseli, mēs izmantojam papildu funkciju “paplašināts salīdzinājums”, kurā dati tiek šifrētā veidā pārsūtīti uz Facebook mērķa grupu izveidošanai (‘Pielāgotas mērķauditorijas’ vai ‘Līdzīgas mērķauditorijas’). 

Datu apstrāde Facebook notiek saskaņā ar Facebook datu politiku: https://www.facebook.com/policy. Konkrētu informāciju par Facebook pikseli un tā darbību varat atrast šeit: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. 

Mēs vēlamies norādīt, ka jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz ASV. Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem pieprasītais līgums ir noslēgts ar pakalpojumu sniedzēju.

16.2. Google Analytics izmantošana

Šī vietne izmanto Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojums no Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija (‘Google’). 

Google Analytics izmanto sīkdatnes, kas ļauj analizēt, kā jūs izmantojat vietni. Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes izmantošanu parasti tiek pārsūtīta un saglabāta Google serverī ASV. 

Tomēr, šajā vietnē aktivizējot IP anonimitāti, Google vispirms saīsina jūsu IP adresi Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas Līguma līgumslēdzējās pusēs. Pilnīga IP adrese tiek pārsūtīta un saīsināta Google serverī ASV tikai izņēmuma gadījumos. 

Google izmanto šo informāciju šīs vietnes operatora vārdā, lai novērtētu vietnes izmantošanu, apkopotu pārskatus par vietnes darbībām un sniegtu vietnes operatoram papildu pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes un interneta izmantošanu. IP adrese, kuru pārlūkprogramma pārsūtījusi Google Analytics darbības jomā, netiek apvienota ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem.

Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem pieprasītais līgums ir noslēgts ar pakalpojumu sniedzēju.

Google Analytics izmantošanas juridiskais pamats ir jūsu informēta piekrišana saskaņā ar ES VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. 

Lietotāju personas dati tiek dzēsti vai padarīti anonīmi pēc 38 mēnešiem. 

Papildus informāciju par lietošanas noteikumiem un datu aizsardzību varat atrast vietnē https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ un https://policies.google.com/?hl=en

Jūs varat novērst sīkdatņu glabāšanu, pārlūka programmatūrā veicot atbilstošus iestatījumus; tomēr mēs vēlamies norādīt, ka šajā gadījumā var nebūt iespējams pilnībā izmantot visas šīs vietnes funkcijas. 

Jūs varat arī novērst sīkdatnes ģenerēto datu ievākšanu Google, kas saistīti ar to, kā izmantojat vietni (ieskaitot jūsu IP adresi), kā arī šo datu apstrādi Google, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams, izmantojot tālāk norādīto saiti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternatīvi pārlūkprogrammas papildinājumam vai mobilo ierīču pārlūkprogrammās, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites, lai nākotnē novērstu vietnes Google Analytics veiktu datu ievākšanu šajā vietnē: 

Šim nolūkam jūsu ierīcē tiek ievietota atteikšanās sīkdatne. Ja izdzēsīsiet sīkdatnes, jums vēlreiz jānoklikšķina uz šīs saites.

Mēs vēlamies norādīt, ka šajā vietnē Google Analytics ir paplašināts, izmantojot kodu ‘gat._anonymizeIp ()’, lai garantētu anonīmu IP adrešu vākšanu (tā saukto IP maskēšanu).

16.3. Google Ads un atkārtotā mārketinga izmantošana

Mēs izmantojam reklāmu pakalpojumus Google Analytics (agrāk Google AdWords) no Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija (‘Google’). 

Izmantojot Display Network, Shopping un Search veidus, kas ir aktīvi pie mums, tiek analizēta jūsu mijiedarbība ar Google tīklā izvietotām reklāmām. Šim nolūkam, noklikšķinot uz vienas no mūsu Google izvietotajām tīmekļa reklāmām, jūsu pārlūkprogrammā tiek saglabāta sīkdatne. Izmantojot šo, tiek izsekota jūsu turpmākā darbība ar reklāmā reklamēto produktu (konversijas izsekošana). Ar šo datu palīdzību mēs varam analizēt mūsu reklāmas kampaņu efektivitāti. 

Tādējādi no jums tiek ievākti šādi dati: unikāls ID, jums piegādāto reklāmu skaits/biežums (reklāmas impresijas) un jūsu veiktās darbības/klikšķi. 

Turklāt Google Ads pakalpojumā mēs izmantojam atkārtotā mārketinga funkciju. Izmantojot atkārtotā mārketinga funkciju, mēs varam rādīt reklāmas mūsu vietnes lietotājiem, pamatojoties uz viņu interesēm citās vietnēs Google reklāmas tīklā (Google meklēšanā vai YouTube, tā sauktajā Google Ads vai citās vietnēs). Šim nolūkam tiek analizēta lietotāju mijiedarbība mūsu vietnē, piemēram, kādā piedāvājumā lietotājs ir ieinteresēts, lai lietotājiem varētu rādīt mērķtiecīgu reklāmu citās lapās pat pēc mūsu vietnes apmeklējuma. Šim nolūkam Google saglabā numuru to lietotāju pārlūkprogrammās, kuri apmeklē noteiktus Google pakalpojumus vai vietnēs Google Display Network. Šo lietotāju apmeklējumus reģistrē, izmantojot šo numuru, kas pazīstams kā “sīkdatne”. Šis numurs kalpo unikālai tīmekļa pārlūkprogrammas identifikācijai noteiktā ierīcē, nevis personas identifikācijai.

Google Tag Manager kalpo dažādu tagu administrēšanai un kontrolei. Šim nolūkam jūsu pārlūkprogrammā tiek ievietota sīkdatne. Tagu pārvaldnieks administrē tikai citus tagus un pats neievāc datus. 

Google rīku izmantošana notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar ES VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz saites https://adssettings.google.com. Atsaukums attiecas tikai uz ierīci un tīmekļa pārlūkprogrammu, kurā tā tika iestatīta. Ja nepieciešams, lūdzu, atkārtojiet procesu visās ierīcēs. Ja izdzēsīsiet atteikšanās sīkdatni, jums atkal tiks lūgta piekrišana datu pārsūtīšanai. 

Turklāt jūs varat attiecīgi konfigurēt pārlūkprogrammu, lai bloķētu trešo pušu reklāmas. Varat arī neatgriezeniski bloķēt Google Tracking, lejupielādējot un instalējot atbilstošu spraudni parastajām tīmekļa pārlūkprogrammām, kuru var atrast šeit: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Jūsu dati tiek nosūtīti Google novērtēšanai. Ja jums ir konts Google, Google var arī apvienot izsekošanas laikā iegūtos datus. 

Sīkdatnes ģenerētā informācija par šīs vietnes izmantošanu parasti tiek pārsūtīta un saglabāta Google serverī ASV. Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem pieprasītais līgums ir noslēgts ar pakalpojumu sniedzēju.

Šajā procesā iegūtie dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi mūsu mērķiem. Mūsu gadījumā tas notiek pēc 12 mēnešiem. 

Papildinformāciju par Google un Google privātuma politiku varat atrast vietnē: www.google.com/privacy/ads/. 

16.4. Google AdSense izmantošana

Šī vietne izmanto Google AdSense tīmekļa pakalpojumu no Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija (‘Google’). 

Izmantojot šo pakalpojumu, ir iespējama reklāmas satura nodošana trešo pušu vietnēm, jo trešo pušu vietnēs rādītās reklāmas tiek pasniegtas atbilstoši attiecīgo trešo pušu vietņu saturam. Turklāt tīmekļa vietnes lietotāju mērķauditorijas atlase pēc interesēm tiek iespējota, izmantojot atsevišķu lietotāju profilu ģenerēšanu.

Izmantojot Google AdSense, mēs varam savā vietnē parādīt precīzi piemērotas reklāmas.

Lai palaistu Google AdSense, tiek izmantotas sīkdatnes. Tās tiek glabātas lietotāja ierīcē un ļauj Google analizēt vietnes apmeklētāju vietnes izmantošanas paradumus. Katru reizi, apmeklējot mūsu vietni vai ar to saistītās vietnes, kurās ir integrēts Google AdSense, lietotāja tīmekļa pārlūkprogramma pārsūta personas datus, piemēram, IP adresi Google. Izmantojot šo, Google, cita starpā, var noteikt apmeklētāju izcelsmes vietu un, pamatojoties uz to, sagatavot komisijas paziņojumus.

Google AdSense tiek izmantoti arī tā sauktie izsekošanas pikseļi, t.i., miniatūra grafika, kas integrēta vietnē, lai caur to veiktu žurnālfailu analīzi statistisko novērtējumu vajadzībām. Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, Google var, piemēram, noteikt, vai lietotājs ir atvēris vietni, kad un cik ilgi, vai un uz kurām saitēm lietotājs ir noklikšķinājis. Ar to var izsekot arī apmeklētāju plūsmai mūsu vietnē.

Ja jūsu ierīcē tiek saglabāta Google AdSense sīkdatne, personas dati par jums, piemēram, jūsu IP adrese un citi dati, kas nepieciešami parādītā reklāmas satura reģistrēšanai un norēķiniem par to, tiek pārsūtīti uz Google serveriem, kas galvenokārt atrodas ASV. Turklāt šos datus Google var pārsūtīt arī trešajām pusēm. Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem pieprasītais līgums ir noslēgts ar pakalpojumu sniedzēju.

Ja jums ir konts Google, Google var arī apvienot izsekošanas laikā iegūtos datus. 

Sīkāku informāciju par Google veikto datu apstrādi varat atrast, izmantojot šo saiti:  https://www.google.com/adsense/start/. Google privātuma politiku varat skatīt vietnē www.google.com/privacy/ads/.

Google rīku izmantošana notiek, pamatojoties uz jūsu piekrišanu saskaņā ar ES VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz saites: https://adssettings.google.com. Atsaukums attiecas tikai uz ierīci un tīmekļa pārlūkprogrammu, kurā tā tika iestatīta. Ja nepieciešams, lūdzu, atkārtojiet procesu visās ierīcēs. Ja izdzēsīsiet atteikšanās sīkdatni, jums atkal tiks lūgta piekrišana datu pārsūtīšanai. 

Turklāt jūs varat attiecīgi konfigurēt pārlūkprogrammu, lai bloķētu trešo pušu reklāmas. Varat arī neatgriezeniski bloķēt Google Tracking, lejupielādējot un instalējot atbilstošu spraudni parastajām tīmekļa pārlūkprogrammām, kuru var atrast šeit: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

17. Sociālie spraudņi no sociālajiem tīkliem

Šajā vietnē ir integrēti dažādi sociālo tīklu spraudņi. Piemēri tam ir poga “Patīk” no Facebook vai poga “Dalīties” no dažādiem tīkliem.

Ja izmantojat kādu no iegultiem sociālo mediju komponentiem, ar tā starpniecību tiks izveidots tiešs savienojums ar attiecīgo sociālo tīklu. Pēc tam attiecīgais sociālais tīkls spraudņa saturu pārsūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē.

Šo spraudņu integrācija katrā gadījumā notiek mūsu vietnē, izmantojot tā dēvēto Shariff risinājumu, kuru izstrādājis datoru žurnāls c’t. Tas nozīmē:

Parastie sociālo mediju komponenti pārsūta lietotāja datus katru reizi, kad tiek atvērta kāda lapa, un tādējādi sniedz sociālajiem tīkliem precīzu informāciju par jūsu lietošanas uzvedību (lietotāju izsekošana). Lai to izdarītu, jums nav jāpiesakās un jums nav jābūt tīkla dalībniekam.

Shariff sociālo mediju komponenti izveido tiešu kontaktu starp sociālo tīklu un vietnes apmeklētāju tikai tad, kad pēdējais aktīvi noklikšķina uz pogas. Papildinformāciju par to var atrast vietnē www.heise.de

Aktivizējot attiecīgo pogu, jūs izsakāt par savu piekrišanu datu ievākšanai un pārsūtīšanai uz attiecīgo sociālo tīklu. Jūs varat atsaukt piekrišanu jebkurā laikā, izmantojot attiecīgā sociālā tīkla vietni.

Izmantojot spraudņa aktivizēšanu, attiecīgais sociālais tīkls saņem informāciju, ka esat atvēris atbilstošo mūsu tīmekļa klātbūtnes lapu. Ja esat pieteicies sociālajā tīklā, tas var piešķirt apmeklējumu jūsu lietotāja kontam no šī brīža, pat ja pogu neapstiprināt otrreiz. Kad jūs mijiedarbojaties ar spraudņiem, piemēram, nospiežot pogu “Patīk” vai atstājot komentāru, atbilstošā informācija no jūsu pārlūkprogrammas tiek pārsūtīta tieši uz attiecīgo sociālo tīklu un saglabāta tur.

Pat, ja jums nav konta, attiecīgais tīkls var apkopot datus par jums, piemēram, IP adresi.

Ja jūs nevēlaties, lai sociālais tīkls vāktu datus par jums, izmantojot mūsu vietni, jums jāizrakstās no šī sociālā tīkla, pirms apmeklējat mūsu vietni. Izmantojot papildinājumus, varat arī instalēt atbilstošos bloķētājus savai pārlūkprogrammai.

Mēs vēlamies norādīt, ka, izmantojot sociālo mediju komponentus, parasti notiek datu pārsūtīšana uz ASV vai citām valstīm ārpus ES. Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem pieprasītais līgums ir noslēgts ar katru attiecīgo pakalpojumu sniedzēju.

17.1. Twitter tīkla komponentu integrācija

Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublina 2, Īrija (‘Twitter’). Kad jūs atverat mūsu vietnes lapu, kurā ir šāda poga, jūsu pārlūkprogramma var izveidot tiešu savienojumu ar Twitter serveriem, ja poga ir aktīva. Pogas saturu Twitter pārsūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē. Šajā gadījumā mums nav ietekmes uz to datu apjomu, kurus Twitter ievāc ar pogu, taču pieņemam, ka tiek ierakstīta arī jūsu IP adrese. Lai uzzinātu par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī par turpmāku datu apstrādi un izmantošanu, ko veic Twitter, kā arī par jūsu saistītajām tiesībām un iestatīšanas iespējām savas privātās sfēras aizsardzībai, lūdzu, skatiet Twitter privātuma politiku, kurai varat piekļūt, izmantojot sekojošo saiti: https://twitter.com/en/privacy.

17.2. Instagram tīkla komponentu integrācija

Mūsu vietnē tiek izmantoti komponenti (šeit: “Insta poga”) no sociālā tīkla Instagram, kuru pārvalda Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina 2, Īrija (‘Facebook’). Kad jūs atverat mūsu vietnes lapu, kurā ir šāda poga, jūsu pārlūkprogramma var izveidot tiešu savienojumu ar Facebook serveriem, ja poga ir aktīva. Pogas saturu Facebook pārsūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē. Šajā gadījumā mums nav ietekmes uz to datu apjomu, kurus Facebook ievāc ar pogu, taču pieņemam, ka tiek ierakstīta arī jūsu IP adrese. Lai uzzinātu par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī par turpmāku datu apstrādi un izmantošanu, ko veic Facebook, kā arī par jūsu saistītajām tiesībām un iestatīšanas iespējām savas privātās sfēras aizsardzībai, lūdzu, skatiet Facebook privātuma politiku, kurai varat piekļūt, izmantojot sekojošo saiti:https://help.instagram.com/519522125107875.

17.3. LinkedIn tīkla komponentu integrācija

Mūsu vietnē tiek izmantoti komponenti (šeit: “LinkedIn spraudnis”) no sociālā tīkla LinkedIn, kuru pārvalda LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublina 2, Īrija (‘LinkedIn’). 

Kad jūs atverat mūsu vietnes lapu, kurā ir šāda poga, jūsu pārlūkprogramma var izveidot tiešu savienojumu ar LinkedIn serveriem, ja poga ir aktīva. Pogas saturu LinkedIn pārsūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē. Šajā gadījumā mums nav ietekmes uz to datu apjomu, kurus LinkedIn ievāc ar pogu, taču pieņemam, ka tiek ierakstīta arī jūsu IP adrese.

Lai uzzinātu par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī par turpmāku datu apstrādi un izmantošanu, ko veic LinkedIn, kā arī par jūsu saistītajām tiesībām un iestatīšanas iespējām savas privātās sfēras aizsardzībai, lūdzu, skatiet LinkedIn privātuma politiku, kurai varat piekļūt, izmantojot sekojošo saiti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Izmantojot saiti https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, varat anulēt savu datu izmantošanu reklāmas nolūkos un citos LinkedIn pakalpojumos.

17.4. Pinterest tīkla komponentu integrācija

Mūsu vietnē tiek izmantoti komponenti (šeit: “Pinterest spraudnis” no sociālā tīkla Pinterest, kuru pārvalda Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublina 2, Īrija (‘Pinterest’). Kad jūs atverat mūsu vietnes lapu, kurā ir šāda poga, jūsu pārlūkprogramma var izveidot tiešu savienojumu ar Pinterest serveriem, ja poga ir aktīva. Pogas saturu Pinterest pārsūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē. Šajā gadījumā mums nav ietekmes uz to datu apjomu, kurus Pinterest ievāc ar pogu, taču pieņemam, ka tiek ierakstīta arī jūsu IP adrese. Lai uzzinātu par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī par turpmāku datu apstrādi un izmantošanu, ko veic Pinterest, kā arī par jūsu saistītajām tiesībām un iestatīšanas iespējām savas privātās sfēras aizsardzībai, lūdzu, skatiet Pinterest privātuma politiku, kurai varat piekļūt, izmantojot sekojošo saiti: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

17.5. Xing tīkla komponentu integrācija

Mūsu vietnē tiek izmantoti komponenti (šeit: “Xing spraudnis” no sociālā tīkla Xing, kuru pārvalda New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburga, Vācija (‘Xing’).   Kad jūs atverat mūsu vietnes lapu, kurā ir šāda poga, jūsu pārlūkprogramma var izveidot tiešu savienojumu ar Xing serveriem, ja poga ir aktīva. Pogas saturu Xing pārsūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē. Šajā gadījumā mums nav ietekmes uz to datu apjomu, kurus Xing ievāc ar pogu, taču pieņemam, ka tiek ierakstīta arī jūsu IP adrese. Lai uzzinātu par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī par turpmāko datu apstrādi un izmantošanu, ko veic Xing, kā arī par jūsu saistītajām tiesībām un iestatīšanas iespējām savas privātās sfēras aizsardzībai, lūdzu, skatiet Xing privātuma politiku, kurai varat piekļūt, izmantojot sekojošo saiti:  https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

17.6. YouTube video portāla komponentu integrācija

Mūsu vietnē tiek izmantoti komponenti (šeit: “YouTube spraudnis”) no video portāla YouTube, kuru pārvalda Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija (‘Google’). Kad jūs atverat mūsu vietnes lapu, kurā ir šāds spraudnis, jūsu pārlūkprogramma var izveidot tiešu savienojumu ar Google serveriem, ja spraudnis ir aktīvs. Izvēlēto videoklipu Google pārsūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē. Turklāt YouTube serveris tiek informēts par to, kuru mūsu lapu jūs apmeklējāt. Lai uzzinātu par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī par turpmāku datu apstrādi un izmantošanu, ko veic Google, kā arī par jūsu saistītajām tiesībām un iestatīšanas iespējām savas privātās sfēras aizsardzībai, lūdzu, skatiet Google privātuma politiku, kurai varat piekļūt, izmantojot sekojošo saiti:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

17.7. Vimeo video portāla komponentu integrācija

Mūsu vietnē tiek izmantoti komponenti (šeit: 'Vimeo spraudnis”) no video portāla Vimeo, kuru pārvalda Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Ņujorka, Ņujorka, 10011, ASV (‘Vimeo’). Kad jūs atverat mūsu vietnes lapu, kurā ir šāds spraudnis, jūsu pārlūkprogramma var izveidot tiešu savienojumu ar Vimeo serveriem, ja spraudnis ir aktīvs. Izvēlēto videoklipu Vimeo pārsūta tieši uz jūsu pārlūkprogrammu, kas to integrē vietnē. Turklāt Vimeo serveris tiek informēts par to, kuru mūsu lapu jūs apmeklējāt. Lai uzzinātu par datu ievākšanas mērķi un apjomu, kā arī par turpmāko Vimeo veikto datu apstrādi un izmantošanu, lūdzu, skatiet Vimeo privātuma politiku vietnē https://vimeo.com/privacy. Jūs varat izvēlēties iestatījumus savas privātās sfēras aizsardzībai, izmantojot šo saiti: https://vimeo.com/cookie_policy.

18. Iegultie attēli

Mūsu vietnē ir attēli no Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublina 18, Īrija. 

Tādējādi Getty Images saturs tiek iegulti tā, ka tā sauktais iegulšanas kods (HTML kods) tiek integrēts mūsu tīmekļa lapā. Šis iegulšanas kods nodrošina, ka, ielādējot tīmekļa lapu, vēlamais trešās puses saturs vienlaikus tiek ielādēts no ārēja servera un parādīts lietotājam apmeklētajā tīmekļa lapā. Šis trešās puses saturs tiek nekavējoties ielādēts arī tad, kad tiek atvērta mūsu vietne.

Lai ārējais serveris varētu piegādāt pieprasīto saturu lietotājam, tam ir jāpārsūta attiecīgā lietotāja IP adrese, lai ārējā servera operators to varētu ierakstīt un, ja nepieciešams, izmantot savam mērķim. Turklāt Getty Images var apkopot citus datus, piemēram, lapu, no kuras tika iesniegts pieprasījums, izmantoto pārlūka veidu vai pārlūka valodu.

Mēs vēlamies norādīt, ka uvex grupai nav ietekmes uz to, kurus datus papildus IP adresei Getty Images ievāc un kādiem nolūkiem tas izmanto šos datus.

Jūs varat atrast detalizētu informāciju par attēlu iegulšanu, izmantojot Getty Images vietnē: https://www.gettyimages.com/resources/embed?language=en-US; lai iegūtu informāciju par Getty Images ievāktajiem datiem un to izmantošanu, lūdzu, skatiet Getty Images privātuma politiku, kurai varat piekļūt, izmantojot šo saiti: https://www.gettyimages.com/company/privacy-policy.

19. Tīmekļa fonti

Lai vienā veidā parādītu fontus, mūsu vietnē tiek izmantoti tā sauktie tīmekļa fonti, t.i., fonti, kurus pārlūks ielādē no ārēja avota, kad lapa tiek atvērta un īslaicīgi saglabāta pārlūkprogrammas kešatmiņā. Tas nodrošina, ka mūsu vietne tiek vienā veidā un salasāmi parādīta visās ierīcēs neatkarīgi no izmantotās pārlūkprogrammas.

Šeit izmantoto tīmekļa fontu nodrošinātājs ir Monotype GmbH, Werner-Reimers-Straße 2–4, 61352 Bad Homburg (Monotype) kā www.fonts.com vietnes operators.

Lai ielādētu un parādītu tīmekļa fontus, attiecīgajam pārlūkam ir jāizveido savienojums ar fonts.com serveriem. Izmantojot šo iespēju, pakalpojumu sniedzējs saņem informāciju, ka mūsu vietne ir atvērta, izmantojot jūsu pārlūkprogrammas IP adresi.

Tīmekļa fontu izmantošanas juridiskais pamats ir ES VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgā interese).

Ja jūsu pārlūkprogramma neatbalsta tīmekļa fontu parādīšanu, tā vietā tiks izmantoti jūsu ierīces standarta fonti; tas var izraisīt displeja attēla kvalitātes pasliktināšanos.

Monotype savā vietnē ir publicējis papildu informāciju par fonts.com veikto datu apstrādi:

www.fonts.com/info/legal un www.fonts.com/info/legal/privacy.

Mēs vēlamies norādīt, ka mums nav ietekmes uz to, vai fonts.com izmanto jūsu datus saviem mērķiem.

20. Sociālo tīklu saites

Mūsu vietnē ir saites uz Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest un Instagram sociālo mediju pakalpojumiem. Saites uz sociālo mediju pakalpojumu vietnēm var pazīt pēc attiecīgajiem uzņēmumu logotipiem. Ja sekosiet šīm saitēm, jūs nonāksiet uvex grupas profilā attiecīgajos sociālo mediju pakalpojumos. Noklikšķinot uz sociālo mediju pakalpojumu saites, tiek izveidots savienojums ar sociālo mediju pakalpojuma serveriem. Tādējādi fakts, ka apmeklējāt mūsu vietni, tiks pārsūtīts uz sociālo mediju pakalpojuma serveriem. Turklāt papildu dati tiek nosūtīti sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem. Tie ir, piemēram:

 • tās tīmekļa lapas adrese, kurā atrodas aktivizētā saite;
 • tīmekļa lapas atvēršanas vai saites aktivizēšanas datums un laiks;
 • informācija par izmantoto pārlūkprogrammu un operētājsistēmu;
 • IP adrese.

Ja saites aktivizēšanas laikā esat jau pieteicies attiecīgajā sociālo mediju pakalpojumā, sociālo mediju pakalpojuma sniedzējs spēj no pārsūtītajiem datiem noteikt jūsu lietotājvārdu un, iespējams, pat īsto vārdu un piešķirt to informāciju jūsu personīgajam lietotāja kontam sociālo mediju pakalpojumā. Jūs varat izslēgt šo piešķiršanas iespēju personīgajam lietotāja kontam, ja iepriekš izrakstāties no sava lietotāja konta.

Sociālo mediju pakalpojumu serveri atrodas ASV un citās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Tādējādi sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs datus var apstrādāt arī valstīs ārpus Eiropas Savienības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz šo valstu uzņēmumiem attiecas datu aizsardzības likumi, kas parasti neaizsargā personas datus tādā pašā mērā, kā tas notiek Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nav ietekmes uz sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja veikto datu apstrādes apjomu, veidu un mērķi. Plašāku informāciju par to, kā mūsu vietnē integrētie sociālo mediju pakalpojumi izmanto jūsu datus, varat atrast attiecīgo sociālo mediju pakalpojumu privātuma politikā.

21. Saites uz citiem pakalpojumu sniedzējiem

Mūsu vietnē ir arī labi pazīstamas saites uz citu uzņēmumu vietnēm. Ja pastāv saites uz citu pakalpojumu sniedzēju vietnēm, mums nav ietekmes uz saturu. Tādējādi mēs arī nevaram uzņemties nekādu atbildību vai saistības par šo saturu. Par šo vietņu saturu vienmēr ir atbildīgi attiecīgo vietņu nodrošinātāji vai operatori.

Saistīšanas laikā saistītās vietnes tika pārbaudītas saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem un identificējamiem pārkāpumiem. Saistīšanas laikā netika atrasts nelegāls saturs. Tomēr bez konkrēta pamata aizdomām par likuma pārkāpumu nav iespējams pastāvīgi uzraudzīt saistīto vietņu saturu. Ja mēs uzzināsim par pārkāpumiem, nekavējoties noņemsim saistītās saites.

 

22. Piedāvājumi tiešsaistē un bērni

Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, nedrīkst pārsūtīt mums nekādus personas datus vai iesniegt piekrišanas paziņojumu bez savu likumīgo aizbildņu piekrišanas. Mēs aicinām vecākus un likumīgos aizbildņus aktīvi piedalīties savu bērnu tiešsaistes aktivitātēs un interesēs.

23. Privātuma politika / Informācija par datu aizsardzību sociālajos medijos

Uvex grupa uztur savu profilu sociālajos medijos, šajā gadījumā Facebook, Instagram, YouTube, Xing, Pinterest un LinkedIn. Ja mēs kontrolējam jūsu datu apstrādi, mēs nodrošinām, ka tiek ievēroti piemērojamie datu aizsardzības noteikumi.

Turpmāk jūs atradīsiet vissvarīgāko informāciju par datu aizsardzības likumiem saistībā ar mūsu klātbūtni.

23.1. Par darbību atbildīgās personas vārds un adrese

Puses, kas atbildīgas par uzņēmuma klātbūtni ES datu aizsardzības regulas (ES VDAR), kā arī citu datu aizsardzības noteikumu nozīmē, izņemot uvex grupu, ir šādas:

 • Facebook:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina 2, Īrija

 • Instagram:

      Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublina 2, Īrija

 • YouTube:

      Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublina 4, Īrija

 • Xing:

      New York SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburga, Vācija

 • Pinterest:

      Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublina 2, Īrija

 • LinkedIn:

      LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublina 2, Īrija.

 

Tomēr jūs izmantojat šīs platformas un to funkcijas uz savu atbildību. Tas jo īpaši attiecas uz interaktīvo funkciju izmantošanu (piemēram, komentēšana, dalīšanās, reakcija).

Mēs vēlamies norādīt, ka tādējādi jūsu datus var apstrādāt ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Saskaņā ar datu aizsardzības likumiem ar visiem pakalpojumu sniedzējiem ir noslēgti nepieciešamie līgumi.

23.2. Nolūks un juridiskais pamatojums

Mēs paši uzturam fanu lapas, lai sazinātos ar šo lapu apmeklētājiem un šādā veidā informētu viņus par mūsu piedāvājumiem.

Turklāt mēs apkopojam datus statistikas vajadzībām, lai uzlabotu un optimizētu saturu un padarītu mūsu piedāvājumu pievilcīgāku. Tam nepieciešamie dati (piemēram, kopējais lapu skatījumu skaits, lapas darbības un apmeklētāju sniegtie dati, mijiedarbība) tiek apstrādāti no sociālo tīklu puses un tiek padarīti mums pieejami. Mums nav ietekmes uz datu radīšanu un attēlojumu.

Turklāt jūsu personas datus tirgus izpētes un reklāmas nolūkos apstrādā sociālo mediju nodrošinātāji, kā arī uvex grupa. Tāpēc ir iespējams, ka, piemēram, lietošanas profili tiek veidoti, pamatojoties uz jūsu lietošanas paradumiem un no tiem izrietošajām interesēm. Tādējādi cita starpā platformās un ārpus tām var tikt ievietotas jūsu interesēm atbilstošas reklāmas. Šim nolūkam sīkdatnes parasti tiek saglabātas jūsu datorā. Neatkarīgi no tā, dati, kas nav tieši apkopoti jūsu ierīcēs, var tikt saglabāti jūsu lietošanas profilos. Uzglabāšana un analīze notiek arī dažādās ierīcēs; tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, bet ne tikai, ja esat reģistrēts kā dalībnieks un esat pieteicies attiecīgajās platformās.

Papildus tam mēs neievācam un neapstrādājam nekādus personas datus.

Jūsu personas datu apstrāde, ko veic uvex grupa, balstās uz mūsu likumīgajām interesēm efektīvi sniegt informāciju un sazināties saskaņā ar ES VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Ja jums tiek lūgts piekrist datu apstrādei, t.i., ja jūs paziņojat savu piekrišanu, apstiprinot pogu vai tamlīdzīgi (izvēles iespējas), apstrādes juridiskais pamats ir ES VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, kā arī 7. pants.

23.3. Jūsu tiesības / iespēja iebilst

Ja esat sociālā tīkla dalībnieks un nevēlaties, lai tīkls, izmantojot mūsu klātbūtni, apkopotu datus par jums un saistītu tos ar saglabātajiem dalībnieka datiem attiecīgajā tīklā, jums:

 • pirms apmeklējat mūsu fanu lapu, jāizrakstās no attiecīgā tīkla;
 • izdzēsiet sīkdatnes, kas atrodas jūsu ierīcē, un
 • aizveriet un restartējiet savu pārlūkprogrammu.

Tomēr pēc atkārtotas pieteikšanās tīkls jūs atkal var identificēt kā konkrētu lietotāju.

Lai iegūtu detalizētu attiecīgās datu apstrādes aprakstu un informāciju par iespēju iebilst (atteikšanās), mēs atsaucamies uz tālāk norādīto informāciju:

 • Facebook:

Privātuma politika: https://www.facebook.com/about/privacy/
Atteikšanās: https://www.facebook.com/settings?tab=ads un http://www.youronlinechoices.com

 • Instagram:

Privātuma politika: https://help.instagram.com/519522125107875
Atteikšanās: https://thenai.org/opt-out un http://www.youronlinechoices.com

 • YouTube:

Privātuma politika: https://policies.google.com/privacy
Atteikšanās: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de un http://www.youronlinechoices.com

 • Xing:

Privātuma politika: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy
Atteikšanās: http://www.youronlinechoices.com

 • Pinterest:

Privātuma politika: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Atteikšanās: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

 • LinkedIn:

Privātuma politika: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Atteikšanās: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy un http://www.youronlinechoices.com

 

Kopumā jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi:

tiesības piekļūt, tiesības uz labošanu, tiesības uz datu dzēšanu, tiesības uz apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iesniegt sūdzību par jūsu personas datu nelikumīgu apstrādi atbildīgajā datu aizsardzības iestādē.

Tomēr, tā kā uvex grupai nav pilnīgas piekļuves jūsu personas datiem, iesniedzot pretenziju, jums tieši jāsazinās ar sociālo mediju nodrošinātājiem, jo viņiem katram ir piekļuve savu lietotāju personas datiem un viņi var veikt atbilstošus pasākumus un sniegt informāciju.

23.4.

Ja jums tomēr ir nepieciešama palīdzība, mēs, protams, centīsimies sniegt jums atbalstu. Lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu, kā norādīts iepriekš. Piezīmes par autortiesību un mākslas darbu autortiesību likumu.

Ja vēlaties publicēt attēlus, tekstus, diagrammas, videoklipus, mūziku mūsu profilos, jums jāzina, ka tādējādi jūs, iespējams, piešķirat tīklam visas lietošanas tiesības, kas galu galā varētu radīt jums juridiskas sekas, ja jūs pats neesat to izveidotājs vai tiesību īpašnieks.